Zinio Juridisch beleid

Bekijk hieronder a.u.b. de servicevoorwaarden, het privacybeleid en het teruggavebeleid.


Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 31.10.12.

Welkom bij Zinio! Toegang tot en gebruik van de website van Zinio op www.zinio.com (de “Pagina”) en andere Zinio Internetdiensten (samen met toegang tot en gebruik van de Pagina, de “Service”) zijn onderworpen aan de volgende Servicevoorwaarden (deze “Voorwaarden”). Lees deze Voorwaarden a.u.b. aandachtig door. Het aanmaken van een account bij Zinio of het anderszins openen of gebruiken van de Service betekent dat u deze Voorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving. Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zinio LLC (“Zinio” of “wij” of "ons"). Indien u niet instemt met deze Voorwaarden mag u de Service niet gebruiken.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN GARANTIEVOORBEHOUD EN ANDERE BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZINIO BEPERKEN. LEES DEZE VOORWAARDEN IN HUN GEHEEL DOOR.

1. Beschrijving van de Service

De Service wordt geleverd door Zinio en bestaat uit de pagina waar u bestelt, zich abonneert en verschillende digitale tijdschriften en andere publicaties, inhoud en producten (gezamenlijk de “Publicaties”) ontvangt. Gebruik van de Zinio Reader-software is ook onderworpen aan de Zinio Reader-licentieovereenkomst.

2.Uw Account

Bepaalde delen van de Service zijn uitsluitend beschikbaar voor de personen die zich geregistreerd hebben met een wachtwoord dat zij verkregen hebben van Zinio. Door te registreren bij Zinio erkent u dat u minimaal de leeftijd van 18 jaar hebt. U mag geen wachtwoord, e-mailadres of enige andere informatie van iemand anders verschaffen in verband met de Services. U erkent juiste, accurate, actuele en volledige informatie te verschaffen over uzelf wanneer u zich registreert bij of publicaties bestelt bij Zinio en om deze informatie te onderhouden en snel bij te werken om deze juist, accuraat, actueel en compleet te houden. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer en u stemt ermee in aansprakelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, met inbegrip van de selectie en het gebruik van alle inhoud en services.

3. Gebruikersgedrag

U mag de service uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden, gebruiksregels die van tijd tot tijd opgesteld worden door Zinio en de Zinio Reader-licentieovereenkomst. Zinio behoudt te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht, inclusief en zonder beperking, service te weigeren, accounts te beëindigen, of orders te annuleren op basis van enige activiteit van een abonnee strijdig met deze Voorwaarden of toepasselijke wetten en regelgeving.

4.Internationale gebruikers

De service wordt beheerd, uitgevoerd en geadministreerd door Zinio vanuit de kantoren en servers in de Verenigde Staten van Amerika. Indien u de Service gebruikt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving. U stemt ermee in dat u de Service of enige Publicaties geopend via de Service niet zal gebruiken in een land of op enige wijze verboden door de United States Export Administration Act (Amerikaanse exportwet) of andere toepasselijke wetten en regelgeving.

5. Intellectueel eigendom

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, grafische media, logo’s, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen en compilaties daarvan en alle op de pagina gebruikte software is het eigendom van Zinio of de leveranciers of licentieverleners en is beschermd door wetten van de Verenigde Staten en toepasselijke internationale wetten en verdragen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en andere wetten en verdragen die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in alle dergelijke toepasselijke wetten en verdragen in acht te nemen en na te leven en om enige auteursrechten en andere kennisgevingen van eigendom, legenda’s (hetzij ter samenvatting van beperkingen van gebruik of anderszins) vervat in dergelijke inhoud te wijzigen, te verbergen of te verwijderen.

Elke derde partij, die inhoud levert, beschikt over de auteursrechten van en over alle originele inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de geleverde of op andere wijze middels de Service beschikbaar gemaakte Publicaties. U erkent dat u geen eigendomsrechten over een Publicatie verkrijgt door een Publicatie te downloaden via de Service, tenzij u daarvoor toestemming hebt van de wettige eigenaar.

Tenzij expliciet vereist onder toepasselijke auteursrechten en verdragen of toegestaan door de functies van de Service en software van Zinio Reader, mag u de inhoud van de pagina, de publicaties of enig deel daarvan niet wijzigen, namaken, uitgeven, overbrengen, weergeven, deelnemen aan de overdracht of verkoop daarvan, afgeleide werken creëren, of deze op enigerlei wijze commercieel uitbaten of verschaffen aan een derde zonder de expliciete toestemming van Zinio en de eigenaar van dergelijke inhoud.

Wij geven u geen licenties, expliciet of impliciet, voor het intellectueel eigendom van Zinio of onze licentieverleners, tenzij expliciet toegestaan door deze voorwaarden of de Zinio Reader-licentieovereenkomst.

6. Inhoud van derden

Zinio is een distributeur (niet een uitgever) van de publicaties. Overeenkomstig hebben wij geen redactioneel toezicht over de publicaties. Meningen, advies, verklaringen, services, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gemaakt via derden, inclusief wanneer deze vermeld zijn in publicaties aangeboden door de service, zijn die van de respectievelijke auteur(s) of uitgever(s) en niet van Zinio. Zinio geeft geen garanties voor de correctheid, volledigheid of bruikbaarheid van het geheel of een deel van een publicatie, service, of aanbieding van derden, noch zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie in een publicatie, of door uw gebruik van de aangeboden services, of door uw acceptatie van een aanbieding via de Service of de Publicaties.

De Service kan koppelingen bevatten naar andere internetpagina’s en bronnen van derden. Zinio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mededelingen of materialen die beschikbaar zijn via dergelijke gekoppelde pagina’s. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor het begrijpen van voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u een pagina van derden bezoekt of hier een bestelling plaatst voor producten of services.

7. Wijzigingen van de Service

Wij behouden het recht voor om te allen tijde de Service (of enig deel daarvan) te wijzigen of tijdelijk of permanent te stoppen met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat Zinio geen verantwoording aan u of een derde hoeft af te leggen voor wijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

8. Garantievoorbehoud

DE SERVICE EN ALLE PUBLICATIES WORDEN VERSCHAFT IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZOALS BESCHIKBAAR. ZINIO, DE AANGESLOTEN BEDRIJVEN, LICENTIEVERLENERS EN AGENTEN VERWERPEN EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKVERMIJDING. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN NOCH ZINIO, NOCH ZIJN AANGESLOTEN BEDRIJVEN, LEVERANCIERS, LICENTIEVERLENERS OF AGENTEN ENIGE GARANTIE DAT (A) DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN, (B) DE SERVICE ONONDERBROKEN, SNEL, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (C) DE INFORMATIE DIE VERKREGEN KAN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DIE VERVAT KAN ZIJN IN DE PUBLICATIES ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN PULICATIES OF DE DIENST ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN.

UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERKRIJGEN EN ONDERHOUDEN VAN EEN VEILIGE INTERNETVERBINDING. ZINIO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR UW ONVERMOGEN OM DE INHOUD TE DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE TE OPENEN.

ELK MATERIAAL, GEDOWLOAD OF OP ANDERE WIJZE MIDDELS HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICE VERKREGEN, IS NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN UITSLUITEND U ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ZINIO OF DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR GELDEND RECHT TOEGESTAAN, IS NOCH ZINIO, NOCH ZIJN AANGESLOTEN BEDRIJVEN, LEVERANCIERS, LICENTIEVERLENERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ONDER ENIGE WETTELIJKE THEORIE, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR GELDEND RECHT TOEGESTAAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZINIO VOOR VORDERINGEN, VOORTKOMEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OF PBLICATIE OF ANDERSZINS, BEPERKT ZIJN TOT DE DOOR U AAN ZINIO BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR HET DEEL VAN DE SERVICE OF PUBLICATIE WAARUIT DE VORDERING IS VOORTGEKOMEN.

10. Vrijwaring

U stemt ermee in Zinio, zijn licentieverleners, leveranciers en derden die inhoud leveren en hun respectievelijke directeuren, officieren, medewerkers en agenten te verdedigen, vrij te waren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief kosten van advocaten, die voortkomen uit (a) uw gebruik van de Service of de Publicaties, (b) uw overtreding van deze Voorwaarden, of (c) enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of enig ander persoon die de Service of Publicatie opent met gebruik van uw account.

11. Toezicht

Zinio behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om toezicht te houden op de Service om naleving van deze Voorwaarden en enige gebruiksregels, vastgesteld door Zinio, vast te stellen en om te voldoen aan wetten, regelgeving of geautoriseerde overheidsverzoeken. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij het recht om inhoud te verwijderen die wij, naar eigen inzicht, achten als strijdig met de bepalingen hiervan of anderszins ontoelaatbaar of inbreukmakend op de verplichtingen van Zinio of zijn licentieverleners.

12. Beëindiging

Ofwel Zinio of u kunnen deze Voorwaarden op elk moment beëindigen. Niettegenstaande het voorgaande mag Zinio, naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid, uw wachtwoord of gebruik van de Service om enigerlei reden beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot wanneer Zinio gelooft dat u de letter of de geest van deze Voorwaarden hebt overtreden of inconsistent daarmee gehandeld hebt. Elke beëindiging van uw toegang tot de Service onder enige bepalingen van deze Voorwaarden kan zonder kennisgeving van kracht worden en Zinio kan uw account en alle gerelateerde informatie onmiddellijk deactiveren of verwijderen en/of elke verdere toegang tot de Service te verbieden. Secties 2, 4, 5, 6 en 8 tot en met 17 blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

13. Doorlopend Serviceprogramma

Alle bestellingen van abonnementen zijn inclusief "Doorlopende service", wat u in staat stelt ononderbroken levering van Publicaties te ontvangen tot u uw abonnement of Z-Pass opzegt. U kunt abonnementen of Z-Pass te allen tijde opzeggen en in het geval van een abonnement een teruggave ontvangen voor niet geleverde nummers (zie het onderstaande teruggave beleid). Met doorlopende service ontvangt u, nadat alle uitgaven van een Publicatie van uw initiële abonnementsperiode geleverd zijn, automatisch een factuur aan het einde van uw initiële abonnementsperiode voor de volgende abonnementsperiode in overeenstemming met de dan geldende aanbiedingsvoorwaarden voor die Publicatie zoals deze vermeld zijn in onze Service.

14. Z-Pass

Alle bestellingen van de Z-Pass zijn inclusief maandelijkse "Doorlopende service", wat u in staat stelt ononderbroken levering van uw Z-Pass Publicaties te ontvangen tot u opzegt. Op het moment van registratie is een geldige creditcard vereist en u gaat akkoord met een maandelijkse rekening voor deze service.

15. Gratis proefabonnementen

Indien u een abonnement of Z-Pass aanschaft met een gratis proefabonnement, ontvangt u gedurende de gratis proefabonnementperiode gratis toegang tot publicaties. Als u tijdens de gratis proefabonnementperiode het abonnement of de Z-Pass opzegt, zult u geen rekening ontvangen. Indien u het abonnement of de Z-Pass niet tijdens de gratis proefabonnementperiode opzegt, zult u aan het eind van de gratis proefabonnementperiode een rekening ontvangen voor de eerste abonnementsperiode die hierna optreedt van toepassing op de publicatie of Z-Pass die u hebt aangeschaft. Gratis proefabonnementen zijn beperkt tot een per gebruiker per publicatie.

16. Prijzen en Belasting

Alle prijzen weergegeven op de Pagina zijn exclusief BTW, AVB en verkoopbelasting. Aankooptransacties zijn inclusief BTW, AVB of verkoopbelasting op basis van uw factuuradres en de belastingtarieven die gelden op het moment dat uw transactie voltooid wordt. Zinio zal uitsluitend belasting heffen in landen of staten waar digitale goederen belastbaar zijn. Geen enkele klant komt in aanmerking voor de belastingvrijstelling voor transacties uitgevoerd via de Service.

Alle prijzen en belasting op de Zinio iPad- en iPhone-apps zal de Voorwaarden en bepalingen van Apple’s iTunes volgen.

17. Verbinding via Facebook en Passief Delen

U kunt u met uw Facebook-account bij Zinio registreren. Om veiligheidsredenen, zal Zinio geen gebruik maken van uw Facebook-wachtwoord. Zinio zal uitsluitend Facebook-informatie openen waarvan u toestaat dat het met ons wordt gedeeld om het aanmaken van een Zinio-account mogelijk te maken en u meer gerichte communicatie en promoties te verstrekken. Zinio, leeft ook de richtlijnen van Facebook na en zal zonder uw toestemming geen enkele lees- of deelactie op uw Facebook-tijdlijn publiceren. U kunt op elk moment elke leesactie naar Facebook van de Zinio-website verwijderen. Indien u Zinio toestaat om uw tijdlijn te publiceren, zal er een vertraging van 10 seconden optreden voordat een actie wordt gepubliceerd en u ontvangt een bericht wanneer het optreedt.

18. Overig

Deze Voorwaarden, de Zinio Reader-licentieovereenkomst en de andere regels, richtlijnen, licenties en voorbehoud vermeld op de Pagina vormen de gehele overeenkomst tussen u en Zinio met betrekking tot uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden zullen geregeerd worden door de statuten en wetten van de staat Californië, met uitsluiting van de beginselen met betrekking tot toepasselijk recht, en de partijen leggen ieder geschil voortvloeiend uit of betrekking hebbend op uw gebruik van de Service of deze Voorwaarden exclusief voor aan de jurisdictie van de hoogste rechtelijke instantie van San Francisco County en de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië. Geen afstandsverklaring door één van beide partijen van enige inbreuk of verzuim hieronder zal beschouwd worden als een afstandsverklaring van enige voorafgaande of volgende inbreuk of verzuim.

19. Kennisgeving van wijzigingen

Zinio kan van tijd tot tijd deze Voorwaarden herzien om ze bij te werken met de producten en services van Zinio. Raadpleeg de Pagina regelmatig voor enige wijzigingen. De bovenstaande herzieningsdatum dient om u attent te maken op recente wijzigingen. Uw toegang tot of gebruik van de Service volgend op een dergelijke herziening betekent dat u ermee instemt gebonden te zijn door dergelijke wijzigingen.

20. Ons adres

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 04.09.12.

Zinio weet dat u wilt weten hoe informatie over u gebruikt en gedeeld wordt en wij stellen uw vertrouwen dat wij dit met zorg en verstandig zullen doen op prijs. Dit privacybeleid (dit ‘Beleid’) verklaart hoe Zinio omgaat met de informatie die wij verzamelen wanneer u zich bevindt op onze webpagina www.zinio.com de “Pagina”) bevindt en wanneer u onze producten en services (gezamenlijk, de "Service") gebruikt. Door de Service te gebruiken accepteert u de hier beschreven praktijken. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van andere divisies van Zinio LLC (“Zinio”) of op de prakrijken van een persoon of entiteit anders dan Zinio, inclusief beheerders van webpagina's die u bezoekt vóór of na het bezoeken van de Pagina en eigenaars of uitgevers van de Publicaties die u koopt, downloadt of anderszins opent via de Service.

Informatie die wij verzamelen

Zinio verzamelt als volgt informatie van gebruikers, die kan bestaan uit informatie voor persoonlijke identificatie (“Persoonlijke informatie”), op verschillende punten op de Pagina en via de Service of de Zinio Reader-software:

Informatie die u ons verschaft

Wij ontvangen en slaan informatie op die u invoert op de pagina, of die u ons op andere wijze verschaft.

Automatisch verzamelde informatie

Wij ontvangen en slaan bepaalde soorten informatie op wanneer u communiceert met ons via de Pagina of de Zinio Reader-software.

Informatie van andere bronnen

Wij kunnen informatie over u of andere bronnen ontvangen, het aan onze accountinformatie toevoegen en het behandelen in overeenstemming met dit beleid.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn alfanumerieke identificatiebestanden die een webpagina op de harde schijf van uw computer kan opslaan. Wanneer u de pagina bezoekt, een gebruikersaccount aanmaakt, een product van ons koopt of downloadt, of zich aanmeldt bij de Zinio Reader-software kunnen wij cookies op uw personal computer zetten. Wij vereisen dat cookies ingeschakeld zijn in uw webbrowser zodat wij u kunnen identificeren als een terugkerende bezoeker of klant en informatie bij kunnen houden voor ingelogde gebruikers. Wij gebruiken ook cookies om gebruikstrends en patronen te volgen om gedeelten van de Pagina beter te begrijpen en te verbeteren.

Zinio mag andere bedrijven toelaten die de Pagina van inhoud voorzien voor toegang tot en het instellen van hun eigen cookies op uw computer. Het cookie-gebruik van andere bedrijven is onderworpen aan hun respectievelijk privacybeleid.

Het gebruik van de informatie die wij verzamelen

Zinio gebruikt informatie over u om: Raadpleeg de onderstaande beschrijving van Zinio’s praktijken met betrekking tot e-mailcommunicaties aan onze gebruikers en hoe u uw voorkeuren kunt bijwerken met betrekking tot dergelijke e-mailcommunicaties.

Het delen van de informatie die wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie uitsluitend als volgt delen: